Všeobecné obchodné podmienky

 1. Každá odoslaná rezervácia vstupeniek je záväzná. Zaslaním rezervácie zákazník potvrdzuje, že vyplnené údaje sú správne. Ak došlo ku chybe pri vypĺňaní údajov, je potrebné informovať organizátora.
 2. Poplatok za vstupné je potrebné uhradiť pred konaním seminára. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol, ktorý je zákazníkovi zaslaný v e-maile s potvrdením rezervácie.
 3. Ak platba nebola pripísaná na účet organizátora do dátumu konania seminára, je potrebné, aby zákazník preukázal zaplatenie potvrdením o úhrade bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Po vzájomnej dohode je možné akceptovať aj platby v hotovosti na mieste konania seminára.
 4. Zákazník je na mieste konania vpustený na seminár na základe mena osoby, ktorá vykonávala rezerváciu.
 5. Zákazník môže zrušiť účasť bez storno poplatkov najneskôr do 10 kalendárnych dní pred začiatkom seminára. V prípade neskoršieho odhlásenia bude aplikovaný storno poplatok vo výške 20% z ceny stornovaných vstupeniek.
 6. Vstupenky nie sú viazané na konkrétne osoby a sú prenosné.
 7. Ak sa seminár z nejakých dôvodov neuskutoční alebo presunie a zákazníkovi nebude vyhovovať náhradný termín alebo miesto, bude mu vrátené vstupné v plnej výške.
 8. Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov.
 9. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu cien a špecifikáciu seminára.
 10. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, o čom bude zákazník informovaný.
 11. Zákazník dáva súhlas so zasielaním motivačných citátov a obchodných oznámení podľa zák. č. 428/2002 Z. z. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať.
 12. Zákazník odoslaním rezervácie potvrdzuje, že súhlasí s týmito podmienkami.
 13. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH.